Career
Current
2019. 07
HANA MOBILE.
 • Business card management platform.
  Server / Web Developer
 • Chauffeur center platform.
  Server / Web Developer
Team leader
2019. 07
2018. 07
TAP GLOBAL.
Manager
2018. 07
2017. 07
HANA MOBILE.
Manager
2017. 01
2015. 01
SDL.
 • Online shopping platform.
  Server / iOS Developer
 • Reward and ad platform.
  Server / iOS Developer
 • Chunchon city smile call Taxi application.
  Server / iOS Developer
 • Used car trading platform.
  Server / iOS Developer
Freelancer
2014. 12
2012. 05
THIS WEEK.
 • Social Network Related application.
  Server / iOS Developer
 • Online shopping platform.
  Server / iOS Developer
CEO
2012. 07
2011. 09
WEB & APP.
 • Online shopping platform.
  Server / iOS Developer
Freelancer
2012. 11
2010. 08
OTHER.
 • 제 2회 중소기업청 앱창작터 전국대회.
  2012. 11, 동상
 • 대한민국 모바일앱 어워드.
  2012. 08, 8 월의 으뜸앱
 • 예비기술창업자 육성사업 선정.
  2012. 05
 • 제 2회 강원대학교 IT대학 창의작품 경진대회.
  2011. 09, 우수상
 • 제 22회 대한민국 S/W 공모대전.
  2010. 12, 동상
 • 제 1회 중소기업청 앱창작터 전국대회.
  2010. 11, 은상
 • 한국멀티미디어학회 추계학술발표대회 논문발표.
  2010. 11, QR-CODEGPS 정보를 이용한 추천 명소 찾기 애플리케이션
 • 제 1회 강원대학교 IT대학 창의작품 경진대회.
  2010. 09, 우수상
 • 강원대학교 중소기업청 앱창작터.
  2010. 08, 최우수상